How To Open A Cannabis Dispensary

Due to the legalization of cannabis in some states of the US, many entrepreneurs are interested in venturing into the business. Given the fact that the cannabis products are offered through clinics and dispensaries, it is important to be informed on how to start and run this kind of venture. This article is meant to highlight and explain some requirements that are key prior to opening a Kush Oil vape pen as follows:

Dedication

To succeed in the cannabis field, you must be devoted and have the right attitude. You must commit yourself fully to the venture before you start enjoying the gains. You must be ready to learn so many aspects as regards the cannabis industry. For instance, there are many laws that you must learn about the cannabis industry.

Special skills

There are certain skills that are needed in order for you to run your venture successfully. These include organizational attributes that entail the management of both internal and external relationships. In case you don’t have these skills it is important to enrol yourself in a college that offers them. you can also enrol for an online course to get the skills.

Compliance with the law

There are many pieces of legislation that govern the cannabis industry It is important to acquaint yourself with some of the statutes and learn what will happen in case you don’t abide by them. You can also hire the services of an experienced lawyer to take you through the laws.

Rental property

When you are ready to open the dispensary, you need to look for a rental property that is 1000 feet from residential and other social amenities.

Business Plan

Before starting your cannabis dispensary, it is advisable that you develop your business plan. A business plan is a very important document as it will assist you to seek for funds from lending institutions and investors. The business plan will also assist you to evaluate how to face challenging situations in the course of running your business.

Essence of Education

In order to understand the cannabis field and operate your business well, it is important that you equip yourself with the right knowledge about the industry. You can acquire knowledge and education by attending a good college that offers cannabis education. This will assist you to understand the laws that govern the industry and how to successfully run a cannabis dispensary. If you don’t have time, enrol for an online course

Licenses and Certification

You need to be licensed and certified by the relevant government agencies to run the cannabis dispensary. You also need to inquire about the number of dispensaries that are required to be opened in a locality as some states restrict the number.

Buy My Weed Online The Right Way

For any business that wants to be successful during this era, it is vital to engage social media platforms. The entrepreneurs who engage in cannabis business must integrate social networking sites in their marketing strategy. The aim of engaging social media platforms is to provide informative and entertaining messages that will arouse the interest of your audience to buy marijuana products.

Many legal obstacles exist in marketing your cannabis products online, but there are opportunities that can be exploited. Many social sites are reluctant to offer cannabis freedom of advertisement, but shrewd traders can remain visible on these platforms. This article delves into the aspect of choosing the right platforms for your cannabis venture.

Identification of the Target audience

The first important step to take before using social media sites for your cannabis marketing campaigns is to identify your target audience who will purchase from the #1 Canadian ONLINE Dispensary. You need to establish whom you are targeting with your marketing campaign messages. After the identification of the target group, then create appropriate content and use appropriate social media platforms to send your message. There are various social media channels that can be used. We have common sites and those sites with people who have unique needs and interests.  Today even some local dentist’s like Kesteven Dental of Mission are using cannabis as a way to create a more relaxed space.

The Common Social Media Sites:

Facebook– When opening this site, you are required to provide important information about yourself. You need to provide information about your cannabis business and where it is located. FB is very important when promoting your business because you reach so many people at the global arena. Remember FB is sensitive to law and do not place adverts on prohibited products. Once they discover you, you will be removed from their platform.

Instagram– it is a very vital platform which allows businesses to post visual information. The platform can help you when you are branding your platform because of the pictures. You should, however, note that the platform prohibits promotion of businesses that are viewed as illegal and cannabis is included.

Twitter– it allows you to send short messages and bursts to the online communities. You can share with the audience any news concerning your industry and seek their opinion on various issues affecting the cannabis sector.

Due to the stigma attached to cannabis business, many entrepreneurs opt not to use these common social media sites to promote their ventures. These entrepreneurs have alternatives to use other specific sites as listed and explained below.

Dubby- the site targets audiences that are in the cannabis business. They can share videos, pictures and text messages.

Wildlife– this platforms resembles FB except the fact that the user specifies what they love so that they are directed to the specific communities and forums where they are fitted.

 

Økologisk mat i svangerskapet

Hvem bruker økologisk mat når de er gravide? Er det kun spesielle grupper? En fersk studie fra Folkehelseinstituttet gir noen svar. Studien omfatter nesten 65 000 kvinner i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

– Vi vet lite om bruken av økologisk mat under svangerskapet, og målet for denne studien har vært å finne ut hva som brukes og hva som karakteriserer disse kvinnene, sier doktorgradsstipendiat Hanne Torjusen. Studien er et ledd i hennes doktorarbeid.

Spørsmål ble stilt om seks ulike grupper matvarer: Melk og meieriprodukter, brød og kornprodukter, egg, grønnsaker, frukt og kjøtt. Nesten én av ti gravide kvinner bruker økologisk mat fast, og egg og grønnsaker ble oftest valgt i økologisk variant.

Resultatene viser at økologisk mat er bredt brukt blant gravide kvinner i Norge på tvers av ulike grupper. Sett i forhold til dem som ikke spiste økologisk mat, var kvinnene som spiste økologisk kjennetegnet ved følgende:

  • De befant seg enten i gruppen med mer enn 4 års høyere utdanning, eller i gruppen med under 12 års skolegang totalt
  • De fleste var enten under 25 år eller over 40 år
  • Det var flest med lav familieinntekt (under 300 000 i året)
  • Mange var studenter selv eller hadde en partner som var student
  • De hadde normal eller lav vekt (kroppsmasseindeks)
  • De trente ofte – minst 3 ganger i uka

 

 

 

 

 

 

Totalt sett var det svært få vegetarianere (0,2 prosent), og et mindretall som drakk alkohol (11,6 prosent) eller røkte (8,4 prosent) under svangerskapet. I alle disse gruppene var imidlertid bruk av økologisk mat mer utbredt.

– Vi ser at selv om det er flere elementer som er i tråd med helseanbefalinger, er ikke økologisk mat i svangerskapet knyttet til det som oppfattes som en sunn livsstil i ett og alt. Det er heller ikke entydig knyttet til den gruppen som tradisjonelt har best helse – de med høyest utdanning og inntekt. Dette viser at det er viktig å ta høyde for andre forhold ved siden av utdanning og inntekt når vi skal forske videre på helseeffekter av økologisk mat i kosten, sier Hanne Torjusen.

Om MoBa

Undersøkelsen baserer seg på et stort antall kvinner som deltar i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet. MoBa er en unik oppfølgingsundersøkelse som omfatter 108 000 svangerskap blant kvinner rekruttert i årene 1999-2008.

Studien inkluderer 63 561 kvinner som i løpet av årene 2002-2007 svarte på to ulike spørreskjemaer i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Det første spørreskjemaet, som inneholder spørsmål om generell helse, ble besvart i uke 15 i svangerskapet. Det andre spørreskjemaet handler om kosthold og ble besvart i uke 17-22 i svangerskapet.’

Sammenheng mellom koffein og for lav fødselsvekt

Gravide med høyt inntak av koffein har større risiko for å få barn med for lav fødselsvekt, uten at svangerskapet varer kortere. Dette er konklusjonen i en fersk studie fra den norske Mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Helsemyndighetene anbefaler ikke mer koffein enn tilsvarende cirka tre kopper kaffe daglig. I denne studien var også mindre mengder koffein assosiert med risiko for lavere vekt hos den nyfødte.

Gravide som drakk mer enn anbefalt grense på tre kopper daglig hadde 27-62% økt risiko for at barnet var lite i forhold til svangerskapslengde. Risikoen for prematur fødsel var ikke større med økende inntak av koffein. Derimot fant man en svak tendens til lengre svangerskap ved inntak av kaffe.

Over 59 000 deltakere i MoBa deltok i denne undersøkelsen. Svangerskap som var kompliserte med for eksempel svangerskapsforgiftning, kronisk sykdom hos mor eller diabetes i svangerskapet var ikke med.

Koffein overføres til fosteret, som sammenlignet med mor har mindre kapasitet til å bryte ned koffein. Kaffe er den viktigste kilden til koffein med te som en god nummer to. I arbeidet ble også koffein fra andre kilder som brus og sjokolade tatt med. Oppgitt inntak av kaffe gikk betydelig ned i svangerskapet, men 10 % drakk mer kaffe enn anbefalt.

Røyking hemmer fosterveksten, og kvinner som røyker i svangerskapet, drikker også mer kaffe. Analysene tok hensyn til røyking og andre forhold som kan virke inn på inntak av koffein og fødselsvekt. Også blant ikke-røykere var det en klar sammenheng mellom inntak av koffein og fødselsvekt. Dette er den største studien hittil som har undersøkt sammenhengen mellom koffein, fødselsvekt og svangerskapslengde.

Fødselsvekt kan ha betydning for helsen til barnet både på kort sikt og i et livsperspektiv. Forskergruppen håper å kunne undersøke om det er koffein direkte som påvirker fosterveksten, og om sykelighet hos veksthemmede nyfødte kan kobles til koffeininntak. Studien gir ikke svar på hvorfor koffein eventuelt hemmer fosterveksten.