Benefits of Edibles that May Change Your Perspective

Eating cannabis edibles can provide the same benefits as smoking cannabis. Edibles are consumed for the same reasons that people consume cannabis directly. They are used for relaxation and medicinal purposes, particularly in treating chronic pain.

Compared to smoking cannabis, most people believe that edibles are safer and more discreet. This research backs up previous findings that cannabis and tobacco smoke contain agents that can cause lung cancer.

Edibles appear to be safe for the lungs and bronchitis. They are also not carcinogenic. In any case, you must exercise caution when consuming edibles to avoid overdosing. Edibles do not have immediate effects. The effects can take up to three hours to be realized. This fact may lead many people to consume excessive marijuana in edibles. It would help if you stuck to the recommended dosage because overdosing can physically and mentally harm your body.

They are available at dispensaries like Buy Bud Now Online Edibles. They include baked foods like cookies, chocolates, candies and beverages. This article will focus on the benefits of edibles.

Here are some of the benefits of edibles:

 1. Medical use

One of the adverse benefits of edibles is that they are used as medicine in various ways, which include:

The cannabidiol and tetrahydrocannabinol components in cannabis cause a relaxation feeling and antianxiety effects.

 • Managing pain

Edibles contain cannabidiol which helps in pain relief. They also include anti-inflammatory characteristics. Nowadays, most people have resolved to consume edibles to manage pains like cancer, neuropathic, arthritis and fibromyalgia.

 • Treating muscle pain

Edibles contain the components gotten from cannabis which is used to treat muscle pain.

 • Treating seizures and epilepsy

The cannabidiol found in edibles is responsible for treating epilepsy. They also help in the management of seizures.

 • Treating loss of weight and appetite

You can use edible products to treat health issues concerning weight and appetite loss.

 1. It is Easier to Take the Right Dosage

You can consider taking the correct dosage as one of the essential benefits of edibles. It is known that too much cannabis can be harmful to your health. Smoking cannabis may not guarantee the proper dosage intake; therefore, it is safer to take edibles than smoking.

Most packages of edibles have dosage and recommendations for beginners and how you should take the edibles.

 • Smoking is not needed.

Smoking cannabis can bring harm to your lungs and bronchitis. Edibles are safe for consumption as they do not cause any damage to vital organs.

You can now get the healthy benefits of edibles without smoking. Edibles also come in different flavors hence no traces of cannabis. 

 • Consumption of Edibles is Discreet

The most effective way to consume cannabis without being detected is through edibles. Because edibles do not have a cannabis odor, no one in your family or friends will be able to tell if the candy or cookie is cannabis-free or not.

 • The Effects of Edibles Last Longer 

Edible products may take longer to realize their effects. However, edibles have a long-lasting impact compared to those who smoke cannabis.

The long-lasting effects can be beneficial for those who use edibles to alleviate pain and deal with insomnia. It can also be considered one of the benefits of edibles.

Conclusion

Given the benefits listed above, you can now experiment with eating edibles. However, use them with caution and per the instructions on the package.

Økologisk mat i svangerskapet

Hvem bruker økologisk mat når de er gravide? Er det kun spesielle grupper? En fersk studie fra Folkehelseinstituttet gir noen svar. Studien omfatter nesten 65 000 kvinner i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

– Vi vet lite om bruken av økologisk mat under svangerskapet, og målet for denne studien har vært å finne ut hva som brukes og hva som karakteriserer disse kvinnene, sier doktorgradsstipendiat Hanne Torjusen. Studien er et ledd i hennes doktorarbeid.

Spørsmål ble stilt om seks ulike grupper matvarer: Melk og meieriprodukter, brød og kornprodukter, egg, grønnsaker, frukt og kjøtt. Nesten én av ti gravide kvinner bruker økologisk mat fast, og egg og grønnsaker ble oftest valgt i økologisk variant.

Resultatene viser at økologisk mat er bredt brukt blant gravide kvinner i Norge på tvers av ulike grupper. Sett i forhold til dem som ikke spiste økologisk mat, var kvinnene som spiste økologisk kjennetegnet ved følgende:

 • De befant seg enten i gruppen med mer enn 4 års høyere utdanning, eller i gruppen med under 12 års skolegang totalt
 • De fleste var enten under 25 år eller over 40 år
 • Det var flest med lav familieinntekt (under 300 000 i året)
 • Mange var studenter selv eller hadde en partner som var student
 • De hadde normal eller lav vekt (kroppsmasseindeks)
 • De trente ofte – minst 3 ganger i uka

 

 

 

 

 

 

Totalt sett var det svært få vegetarianere (0,2 prosent), og et mindretall som drakk alkohol (11,6 prosent) eller røkte (8,4 prosent) under svangerskapet. I alle disse gruppene var imidlertid bruk av økologisk mat mer utbredt.

– Vi ser at selv om det er flere elementer som er i tråd med helseanbefalinger, er ikke økologisk mat i svangerskapet knyttet til det som oppfattes som en sunn livsstil i ett og alt. Det er heller ikke entydig knyttet til den gruppen som tradisjonelt har best helse – de med høyest utdanning og inntekt. Dette viser at det er viktig å ta høyde for andre forhold ved siden av utdanning og inntekt når vi skal forske videre på helseeffekter av økologisk mat i kosten, sier Hanne Torjusen.

Om MoBa

Undersøkelsen baserer seg på et stort antall kvinner som deltar i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) ved Folkehelseinstituttet. MoBa er en unik oppfølgingsundersøkelse som omfatter 108 000 svangerskap blant kvinner rekruttert i årene 1999-2008.

Studien inkluderer 63 561 kvinner som i løpet av årene 2002-2007 svarte på to ulike spørreskjemaer i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Det første spørreskjemaet, som inneholder spørsmål om generell helse, ble besvart i uke 15 i svangerskapet. Det andre spørreskjemaet handler om kosthold og ble besvart i uke 17-22 i svangerskapet.’

Sammenheng mellom koffein og for lav fødselsvekt

Gravide med høyt inntak av koffein har større risiko for å få barn med for lav fødselsvekt, uten at svangerskapet varer kortere. Dette er konklusjonen i en fersk studie fra den norske Mor og barn-undersøkelsen (MoBa).

Helsemyndighetene anbefaler ikke mer koffein enn tilsvarende cirka tre kopper kaffe daglig. I denne studien var også mindre mengder koffein assosiert med risiko for lavere vekt hos den nyfødte.

Gravide som drakk mer enn anbefalt grense på tre kopper daglig hadde 27-62% økt risiko for at barnet var lite i forhold til svangerskapslengde. Risikoen for prematur fødsel var ikke større med økende inntak av koffein. Derimot fant man en svak tendens til lengre svangerskap ved inntak av kaffe.

Over 59 000 deltakere i MoBa deltok i denne undersøkelsen. Svangerskap som var kompliserte med for eksempel svangerskapsforgiftning, kronisk sykdom hos mor eller diabetes i svangerskapet var ikke med.

Koffein overføres til fosteret, som sammenlignet med mor har mindre kapasitet til å bryte ned koffein. Kaffe er den viktigste kilden til koffein med te som en god nummer to. I arbeidet ble også koffein fra andre kilder som brus og sjokolade tatt med. Oppgitt inntak av kaffe gikk betydelig ned i svangerskapet, men 10 % drakk mer kaffe enn anbefalt.

Røyking hemmer fosterveksten, og kvinner som røyker i svangerskapet, drikker også mer kaffe. Analysene tok hensyn til røyking og andre forhold som kan virke inn på inntak av koffein og fødselsvekt. Også blant ikke-røykere var det en klar sammenheng mellom inntak av koffein og fødselsvekt. Dette er den største studien hittil som har undersøkt sammenhengen mellom koffein, fødselsvekt og svangerskapslengde.

Fødselsvekt kan ha betydning for helsen til barnet både på kort sikt og i et livsperspektiv. Forskergruppen håper å kunne undersøke om det er koffein direkte som påvirker fosterveksten, og om sykelighet hos veksthemmede nyfødte kan kobles til koffeininntak. Studien gir ikke svar på hvorfor koffein eventuelt hemmer fosterveksten.